Home / Sastra / Tradisi Lisan: Pintu Masuk Ajaran Islam di Kalimantan Barat

Tradisi Lisan: Pintu Masuk Ajaran Islam di Kalimantan Barat

Tit setitit setitit jadi meni

Allah menahluk, menahluk sekalian meni si …

Allah pun aku, Muhammad pun aku, aku lah rimaw Allah

engkau waw aku alif

Laillaha illallah Muhammadarasulullah.

(Dedy Ari Asfar 2004)

 

aku membawa kau pulang

sudah berumur lima bulan sepuluh hari

membawa untung tuah dalam jalan

berkat doa la ilaha illallah berkat Muhammadarasulullah

(Hermansyah 2005)

 

Cahaya Nur

Bismilahirrahman nirrahim

Cahaya nur cahaya Muhammad

turun niti pedang siratal mustakim

naik ke puncak gunung nur Allah

melangkau sekalian alam 

meliput sekalian ujud

cahayaku memincar dari dunia sampai akhirat

berkatku memakai cahaya nur cahaya Muhammad

Laillaha illallah Muhammadarasulullah.

(Dedy Ari Asfar 2004)

 

Unsur-unsur Islam dalam mantra Melayu di pedalaman Sekadau menunjukkan bahwa Islam berusaha membumikan ajarannya melalui tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat lokal. Pengaruh Islam ke dalam mantra dapat dikesani melalui kata-kata (bacaan) yang dibaca. Kata-kata Allah, Muhammad, alif, waw, kalamullah, nur, Siti Fatimah, surga, neraka, Yusuf, Daud, dan Laillaha illallah Muhammadarasulullah yang berkombinasi dengan kata-kata lokal atau dialek bahasa setempat merupakan sebuah esensi berkembangnya ajaran-ajaran Islam ditengah masyarakat tradisional. Meresapnya unsur-unsur Islam tersebut terutama dengan memunculkan kalimat tauhid Laillaha illallah Muhammadarasulullah merupakan sebuah proses pengislaman masyarakat peribumi oleh para pendakwah sufi melalui media mantra (lihat Yusriadi dan Hermansyah 2003). Berikut ini beberapa mantra lagi yang mengombinasikan unsur-unsur bahasa yang lumrah digunakan dalam dunia Islam dan bahasa-bahasa lokal.

 

Perubuh Iman

Berukun sifat bukanlah aku

berkehendak, Allah yang berkehendak

rebahlah iman engkau kepada aku

seekorlah engkau masuk dengan jalalullah aku

Laillaha illallah Muhammadarasulullah. 

(Dedy Ari Asfar 2004)

 

Chucha Seteru

Ya man data man

Alif juhur termenung

Senjata lintang rajemun

Termenung

(Dedy Ari Asfar 2004)

 

Doa Nabi Daud

Allah ngeri dan rawi ku gayong

Selaku sifat taning sungay raya

lungah dengan tangis rengas jatuh terhenti, air hanyut tertahan,

apung lalu apung singgah dari pintu surga 

kedengaran suaraku seperti nabi Allah Daud

cahayaku seperti nabi Yusuf

cinta berahi sekalian makhluk mendengar suaraku

aku bukan suara aku yang memakai suara Tuhan

Laillaha illallah Muhammadarasulullah.

(Dedy Ari Asfar 2004)

 

Doa Setia

Hai Siti Fatimah bukalah pintu surga

Tutuplah pintu neraka

Tertutup hawa nafsu engkau dengan yang lain

Terbukalah nafsu engkau dengan aku

Laillaha illallah Muhammadarasulullah.

(Dedy Ari Asfar 2004)

<!--nextpage-->

Pemanfataan tradisi lokal dalam melakukan pengislaman merupakan pendekatan yang halus dan damai sehingga tanpa penolakan dan protes terhadap ajaran Islam oleh penduduk yang masih kuat memegang tradisi lisan tersebut. Hal ini juga tampak berdasarkan pendekatan yang dilakukan oleh seorang ulama dalam mengislamkan penduduk di Aceh. Abdul Rauf Singkel melukiskan betapa Islam dari sisi mistiknya menjadi bagian dari cara pengobatan dan maksud-maksud lain. Kalau seorang ulama Arab dilukiskan berdakwah keras menentang adu ayam dan berbagai permainan ketangkasan lain yang terlarang, sang ulama Aceh itu malah memberi jimat kepada pemilik ayam aduan untuk membuat ayamnya kebal. Jimat itu berupa kalimat syahadat. Tidak lama kemudian semua tukang ayam mengetahui rahasia itu dan menirunya sehingga ayam mereka juga menang, lalu tukang adu ayam pertama itu datang kembali pada sang ulama untuk meminta jimat lain. Kali ini ia diberi salat. Dengan cara inilah sang ulama dianggap telah menyebarkan agama Islam, dengan cara menjadikan kekuatan agama itu sebagai jimat yang harus dimiliki setiap orang yang hendak mengendalikan dunia roh demi keuntungannya (Hurgronje dalam Reid 1999:209).

Pendakwah Islam juga menggunakan syair dan suluk untuk memudahkan para santri atau penganut baru dalam mengucapkan doktrin-doktrin penting dan langkah-langkah mistik dalam jalan Allah. Hal ini dapat dilihat melalui karya-karya Hamzah Fansuri dari Barus. Hamzah Fansuri mampu menghadirkan rasionalisme dan pemikiran tasawuf melalui syair dan suluk yang ditulisnya seperti Asrarul Arifin fi Bayani Ilmis Suluk wat Tauhid, Syurabul Asyikin, Al Muhtadi, dan Ruba’i Hamzah Fansuri. Selain itu, ada juga Syamsudin as Sumatrani yang menulis nilai-nilai Islam dalam kitab Mir’at al-Mukminin dalam bentuk tanya-jawab untuk digunakan guru dan murid sehingga mudah dihafal. Salah satu karya dalam bahasa Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan bahasa Jawa adalah Kitab Seribu Masalah, yang mengandung hal-hal penting dalam ajaran kosmologi Islam dalam bentuk pertanyaan yang diajukan seorang Yahudi terpelajar kepada Nabi Muhammad (lihat Reid 1999:206—207).

 

 

Penutup

 

Tradisi lokal menjadi media yang mumpuni dalam mengislamkan dan membumikan ajaran Islam di Kalimantan Barat. Islam mampu masuk dan meretas tradisi-tradisi lokal yang hidup dalam masyarakat dengan cara yang lembut dan menyentuh. Oleh karena itu, Islam cepat menyebar dan memasyarakat karena hidup dalam tradisi mulut ke mulut dan tradisi keberaksaraan Nusantara.

BIBLIOGRAFI

 

A. Hasjmy. 1986. Sasterawan sebagai Khalifah Allah. Dalam Ismail Hussein (Penyelenggara). Sastra dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

A. Hasjmy. 1986. Sastra dan Agama. Dalam Ismail Hussein (Penyelenggara). Sastra dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Abdul Hadi W.M. 2000. Islam, Cakrawala Estetik dan Budaya. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Abdullah B. Mohamed. 1984. Falsafah dan Pemikiran Orang-Orang Melayu: Hubungannya dengan Islam dan Kesenian. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

A. Samad Ahmad. Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Braginsky, V.I. 1994a. Nada-Nada Islam dalam Sastera Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Braginsky, V.I. 1994b. Erti Keindahan dan Keindahan Erti dalam Kesusasteraan Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Collins, James T. 1998. Malay, World Language: A Short History. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dedy Ari Asfar. 2002. “Robo’-Robo’: Antara Tradisi dengan Dakwah, Catatan Lapangan di Cupang Gading.” Dalam Jurnal Khatulistiwa 2:41–47.

Dedy Ari Asfar. 2004. Unsur-Unsur Islam dalam Sastra Tradisional Melayu di Cupang Gading dan Melayu di Sungai Laur Bagian Hilir. Naskah.

Dedy Ari Asfar. 2005a. ”Bemanang: Upacara Pengobatan Melayu di Cupang Gading”. Dalam Dedy Ari Asfar, Yusriadi, dan Hermansyah (editor) Budaya Melayu di Kalimantan Barat. Pontianak: STAIN Press.

Dedy Ari Asfar. 2005b. Islamic and Pre-Islamic Culture: The Data of Malay Oral Tradition in Cupang Gading, West Kalimantan. Makalah yang disampaikan dalam konferensi di Chiang Mai pada tanggal 8—9 Desember 2005.

Edward Djamaris. 1990. Menggali Khazanah Sastra Melayu Klasik. Jakarta: Balai Pustaka.

Enthoeven, J.J.K. 1903. Bijdragen tot de Geographis van Borneo’s Wester-Afdeeling. Leiden: E.J. Brill.

Harun Mat Piah. 1989. Puisi Melayu Tradisional: Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hermansyah. 2001. “Kandungan Nilai Islam dalam Lantun Mantra Masyarakat Ulu Kapuas: Sebuah Catatan Awal.” Dalam Jurnal Khatulistiwa 1:23—38.

Hermansyah. 2006. Islam dan Budaya Lokal (Islamisasi Budaya Masyarakat Pedalaman Kalimantan Barat). Dalam Yusriadi dan Patmawati (Ed.). Dakwah Islam di Kalimantan Barat. Pontianak: STAIN Press.

Hooykaas, C. 1977. Perintis Sastera. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Irwin, Graham. 1986. Borneo Abad Kesembilan Belas: Kajian Mengenai Persaingan Diplomatik. Terj. Mohd. Nor Ghani dan Noraini Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Hamid. 1990. Asas Kesusasteraan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Hussein (Penyelenggara). 1980. Kesusasteraan Melayu dan Islam. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Ismail Hussein (Penyelenggara). 1986. Sastra dan Agama. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ismail Raji al-Faruqi. 1999. Seni Tauhid, Esensi dan Ekspresi Estetika Islam. Yogyakarta: Bentang.

Kasim Ahmad dan Shahnon Ahmad. 1987. Polemik Sastera Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

King, Victor T.  1993. The Peoples of Borneo. Oxford: Blackwell Publishers.

Mahayudin Haji Yahaya. 2001. Islam di Alam Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Md. Salleh Yaapar. 1995. Mysticism  Poetry: A Hermeneutical Reading of the Poems of Amir Hamzah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Affandi Hassan. 1992. Pendidikan Estetika daripada Pendekatan Tauhid. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Bukhari Lubis. 1995. Estetika dalam Kesusasteraan Islam: Beberapa Pengamatan. Dalam Nadwah Ketakwaan melalui Kreativiti. Penyelengara S. Jaafar Husin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Muhammad Suyuthi Suhaib. 1990. Kajian Puisi Arab Pra-Islam. Jakarta: Al-qushwa.

Mustafa Mohd. Isa. 1992. Pengaruh Islam dan Pembinaan Kesusasteraan Melayu Klasik Bercorak Islam di Nusantara. Dalam Baharudin Ahmad (Penyelenggara). Sastera Sufi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Hasan Shuhaimi dan Bambang Budi Utomo. 1998. “Penelitian Arkeologi Daerah Aliran Sungai Sambas, Kapuas, dan Pawan di Provinsi Kalimantan Barat”. Laporan Penelitian. Bangi: ATMA, UKM.

Parnickel, Boris. 1995. Perkembangan Sastera Nusantara Serumpun (Abad Ke-7—Ke-19). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Reid, Anthony. 1999. Dari Ekspansi hingga Krisis: Jaringan Perdagangan Global Asia Tenggara 1450—1680. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Schimmel, Annemarie. 1986. Dimensi Mistik dalam Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Shahnon Ahmad. 1981. Kesusasteraan dan Etika Islam. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

Sweeney, Amin. 1987. A Full Hearing: Orality and Literacy in The Malay World. Berkeley: University of California Press.

Syed Naquib al-Attas. 1969. A General Theory of The Islamization of The Malay-Indonesian Archipelago. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Naquib al-Attas. 1972. Islam dan Sejarah Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Syed Naquib al-Attas. 1986. The Origin of The Malay Sha’ir Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yusriadi. 2001. “Islamisasi di Pedalaman Kalbar, Perspektif Linguistik dan Tradisi Lisan.” Khatulistiwa 1:13—22.

Yusriadi dan Hermansyah. 2003. Orang Embau: Potret Masyarakat Pedalaman Kalimantan.  Pontianak: STAIN Press.

 

 


[1] Bahasa Jawa sesungguhnya sudah menjadi bahasa sastra dan agama yang utama di Nusantara. Namun, kalau dilihat dari segi ilmu makna, bahasa Jawa dianggap agak kurang sesuai dibandingkan dengan bahasa Melayu dalam menerima kandungan ajaran Alquran karena dikhawatirkan pengertian-pengertian atau konsep Alquran akan dikelirukan oleh konsep Hindu-Budha yang telah kukuh mengakar dalam perbendaharaan kata agama estetik Jawa kuno dan selanjutnya dikhawatirkan konsep-konsep Islam akan disamarkan dengan yang bukan Islam (lihat Syed Naguib Al-Attas 1972:36—45).

[2] Mereka datang dari negeri Oman melalui jalan laut. Pada tahun 840 salah seorang putra Nakhoda bernama Sayid Abd. Aziz telah mendirikan sebuah kerajaan Islam Syiah di Perlak (lihat Syed Naquib al-Attas. 1969:11 dan Mahayudin Haji Yahya 2001:16–18).

[3] Berdasarkan catatan Irwin (1986:4) selepas kejatuhan Majapahit, agama Islam yang sudah berkembang dari Sumatra ke Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa, mula tersebar ke seberang laut ke Borneo. Kesultanan Islam wujud di Brunei sejak akhir abad ke-15, yakni apabila pedagang-pedagang membawa agama baru itu dari Melaka. Dalam abad berikutnya, kerajaan Islam telah didirikan di Sambas, Sukadana, dan Landak di Pantai Barat, dan di Banjarmasin di Selatan. Banjarmasin merupakan sebuah negeri yang di bawah takluk kerajaan Demak sementara Sambas mempunyai perkaitan dengan Johor, dan Sukadana dengan Surabaya. Kesemua prinsip hubungan ini diwujudkan dengan mengantar upeti dan memungut pajak dari kapal yang berlalu-lalang dan pajak dari masyarakat lokal.

[4] Kenyataan ini dapat dilihat melalui mantra-mantra Melayu Embau (Yusriadi dan Hermansyah 2003) dan melalui upacara dan tradisi lisan yang berkembang dalam masyarakat Melayu pedalaman (lihat Dedy Ari Asfar 2002).

[5] Ritual ini dilakukan oleh Pak Jikril bin Anoi yang lahir pada tanggal 21—8—1943 ketika akan menceritakan sebuah kesah yang ia beri judul Asal Mula Ulu Kapuas.

Check Also

Festival Seni Budaya Melayu Kalimantan Barat IX Tahun 2013

Oleh: MABMonline.org MABMonline.org, Pontianak — Seni Budaya Melayu yang hidup, tumbuh dan berkembang tersebar diseluruh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *